STATUTEN STICHTING HET PETRONELLA FONDS

Vandaag, vierentwintig maart tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Sijtze Hellema, notaris gevestigd in de gemeente Dongeradeel, kantoorhoudende te Dokkum:

a. de heer Mient Holwerda, wonende te 9171 LV Blije, Voorstraat 20, geboren in de gemeente Ferwerderadeel op tien september negentienhonderd éénenveertig, zich legitimerende met een paspoort afgegeven onder nummer NP1 1 LL5H4, afgegeven in de gemeente Ferwerderadiel op zes juni tweeduizend zeven, gehuwd;

b. de heer Dirk van der Lep, wonende te 9171 LN Blije, De Terp 6, geboren in de gemeente Fewerderadeel op acht juli gentienhonderd veertig, zich legitimerende met een Nederlandse identiteitskaart afgegeven onder nummer IE3317604, afgegeven in de gemeente Ferwerderadiel op zeventien oktober tweeduizend vijf,

c. de heer Cornelis Burgler, wonende te 9171 MJ Blije, Hendrik Kroesstrjitte 4, geboren te Ulrum op acht mei negentienhonderd drieenveertig, zich legitimerende met een paspoort afgegeven onder nummer NW9C45P99, afgegeven in de gemeente Ferwerderadiel op drie april tweeduizend zeven, gehuwd;
te dezen handelend in hun hoedanigheid van voorzitter, respectievelijk secretaris en penningmeester van de stichting: Stichting het Petronella Fonds, statutair gevestigd te Blija, kantoorhoudende te 9171 MJ Blije, Hendrik Kroesstrjitte 4, en als zodanig deze
stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende; hierna te noemen: "de stichting".
   
  VOORAF

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vooraf het volgende:

- de stichting is in het leven geroepen bij akte op dertien juni negentienhonderd achtentwintig verleden voor K. Bakker, destijds notaris te Marrum;

- bij akte op zeventien december negentienhonderd negenenvijftig verleden voor A. Knol, destijds notaris te Marrum, zijn de statuten plaatstelijk gedeeltelijk gewijzigd;

- in haar vergadering de dato zeventien februari tweeduizend negen heeft het bestuur van de stichting beslotende statuten van de stichting geheel te wijzen, van welk besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel van de notulen der betreffende vergadering .

- ter uitvoering van het besluit van het bestuur verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, vervolgens de statuten van gemelde stichting geheel te wijzigen, zodat deze hierna luiden als volgt:

  STATUTEN
  Naam en Zetel
Artikel 1  
1 . De stichting draagt de naam: Stichting Het Petronella Fonds.
2. Zij heeft haar zetel te Blije (gemeente Ferwerderadiel). -
  Doel
Artikel 2  
1 . De stichting heeft ten doel:
de besteding van haar inkomsten tot het verlenen van financiele of andere hulp aan personen, zonder onderscheid van richting, lijdende aan ernstige ziekten, wonende onder het behoor van het dorp Blije, alsmede het ondersteunen van onder het -----
behoor van dat dorp gevestigde culturele en maatschappelijke instellingen;

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. inkomsten te verwerven uit de opbrengsten van het verhuren en verpachten van de bij de stichting in eigendom zijnde egistergoederen;
b. inkomsten te verwerven (vruchten) uit van het kapitaal van de stichting
  Middelen
Artikel 3  
De middelen der stichting bestaan uit:
a. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat of schenking of op enigerlei andere
b. donateurbijdragen;
c. opbrengsten uit verhuur of verpacht van de bij de stichting in eigendom zijnde registergoederen;
d. de verkoop en levering van de bij de stichting in eigendom zijnde registergoederen;
e. alle andere inkomsten.
  Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen
Artikel 4  
1 . Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders, met dien verstande dat de leden worden benoemd uit alle richtingen uit het dorp Blije.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door een persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor het leven.
4. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
6. De bestuursleden zijn woonachtig in het werkgebied der stichting.
  Bestuur: taak en bevoedheden
Artikel 5  
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van egistergoederen.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
  Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 6  
Naast het bepaalde in artikel 4 lid 3 zal het bestuurslidmaatschap onmiddellijk eindigen:
- door overlijden van de bestuurder; -------------------------------------------------
- door verklaring in staat van faillissement; ----------------------------------------------
- wanneer hem surseance van betaling wordt verleend;
- door ondercuratelestelling;
- door ontslag door de rechtbank;
- alsmede door beeindiging van de vereening der stichting na ontbinding.
Artikel 7  
Artikel 7
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de plaats waar de stichting haar zetel heeft.
2. In principe wordt jaarlijks vergaderd, met dien verstande dat binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) wordt gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer twee van de bestuurders daartoe de oproeping doen.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris zorgt voor het notuleren de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
  Bestuur: besluitvorming
Artikel 8  
1 . Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor een andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze vergadering wordt niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel opnieuw ter stemming geagendeerd op de eerstvolgende bestuursvergadering. Wanneer de stemmen op
deze vergadering staken is het voorstel verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer bestuurders voor de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Stemming over personen geschiedt altijd schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
  Vertegenwoordiging
Artikel 9  
1 . Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 (leden 2 en 3) kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
  Boekjaar en jaarstukken
Artikel 10  
1 . Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
  Reglement
Artikel 11  
1 . Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beeindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.
  Statutenwijziging
Artikel 12  
1. Onverminderd het bepaalde in de leden 2, 3, 4 en 5 is het bestuur bevoegd deze statuten te wijzigen bij notariele akte.
2. Een besluit tot statutenwijziging kan uitsluitend worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Het doel der stichting zoals omschreven in artikel 2 van deze statuten zal echter nimmer zodanig mogen worden gewijzigd, dat de middelen van de stichting, welke ten tijde van de statutenwijziging aanwezig zijn, kunnen worden gebruikt of gereserveerd voor een ander dan het in artikel 2 vermelde doel.
4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariele akte tot stand komen, ledere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
  Ontbinding en vereffening
Artikel 13  
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. De stichting wordt bovendien ontbonden:
- door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffng van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
- indien het doel der statuten niet meer bereikt kan worden of door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor de vereffening nodig is.
5. Een eventueel batig saldo na vereffening overblijvende, zal op grond van een besluit van het bestuur genoemd in artikel 4 lid 1 moeten worden uitgekeerd aan een of meer stichtingen en/of instellingen werkzaam ten behoeve van het in artikel 2 gemelde doel der stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
  Slotbepalingen
Artikel 14  
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het Bestuur
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
  WOONPLAATS
De comparant kiest voor de uitvoering van deze akte, woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte
  SLOT
Deze akte is verleden te Dokkum op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris, om zestien uur vijftien minuten ondertekend.
  UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT, 24 maart 2009
Aan eventuele schrijf- e/o redactionele vergissingen kunnen geen rechten worden ontleend!