(Meerjarig) beleidsplan Stichting Het Petronella Fonds

Doelstelling

De besteding van haar inkomsten en vermogen tot het verlenen van financiele of andere hulp aan personen, zonder onderscheid van richting, lijdende aan ernstige ziekten, wonende onder het behoor van het dorp Blije, alsmede het ondersteunen van onder het behoor van dat dorp gevestigde culturele en maatschappelijke instellingen;

Activiteiten van de Stichting

- Het financieel ondersteunen van extra (culturele) schoolactiviteiten die niet geheel uit andere, reguliere, middelen betaald kunnen worden.

- Het financieel ondersteunen van dorpsbelangen, peuterspeelzalen, kerken en alle andere culturele en maatschappelijke instellingen.

- Het financieel ondersteunen van personen die lijden aan ernstige ziekten.
 
Wijze van gelden verwerven


Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat of schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt;
- Donateurbijdragen;
- Opbrengsten uit verhuur of verpacht van de bij de stichting in eigendom zijnde
- registergoederen;
- De verkoop en levering van de bij de stichting in eigendom zijnde registergoederen;
- Het ontvangen van subsidies.

Beheer van het vermogen

- De ontvangen gelden zullen op een spaarrekening van een in Nederland gevestigde bankinstelling gestort
worden. De reeds in bezit zijnde gelden staan reeds bij een in Nederland gevestigde bankinstelling   gedeponeerd.

- De stichting zal bij voorkeur geen leningen of schulden aangaan.
- De stichting heeft geen winstdoelstelling.
- De stichting betaalt geen vergoeding aan haar bestuurders.
- In redelijkheid door bestuurders gemaakte onkosten worden door de stichting vergoed.
- De stichting administreert haar inkomsten en uitgaven.

Besteding van het vermogen

- Maatschappelijk betrokken instellingen zoals kerken en peuterspeelzalen, dorpsbelangen e.d. kunnen een verzoek indienen bij het stichtingsbestuur voor financiele ondersteuning van een activiteit of voor een wijziging in- of aanschaffing van gebruiksmiddelen t.b.v. die maatschappelijk betrokken instelling.
Ook scholen of in die scholen benoemde commissies kunnen een verzoek indienen bij het stichtingsbestuur voor financiele ondersteuning van een activiteit of voor een wijziging in of aanschaffing van gebruiksmiddelen t.b.v. die scholen.

- Tevens kunnen andere maatschappelijke en culturele verenigingen en/of stichtingen een verzoek indienen bij het stichtingsbestuur voor financiele ondersteuning van een activiteit of voor een wijziging in- of aanschaffing van gebruiksmiddelen t.b.v. die verenigingen en/of stichtingen.

- Ook personen lijdende aan een ernstige ziekte kunnen een verzoek indienen bij het stichtingsbestuur voor financele ondersteuning ter bestrijding van de kosten welke gemoeid zijn met de betreffende ernstige ziekte

- Het bestuur van de stichting of een bestuurslid kan niet zelf een bestedings-verzoek indienen.

- Het bestuur zal een aanvraag van een maatschappelijke en/of culturele instelling alleen goedkeuren als voorgestelde activiteit of wijziging in- of aanschaf van gebruiksmiddelen aan (nagenoeg) alle daarvan gebruikmakende personen of leden ten goede zal komen.

- In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van bovenstaande richtlijn afwijken. Dit dient in dan in de notulen gemotiveerd te worden.

- Een gift of subsidie kan door de stichting bij voorbaat bestemd worden voor een bepaalde besteding, echter alleen als deze besteding in overeenstemming is met dit beleidsplan.

- Besluitvorming aangaande de aangevraagde besteding zal geschieden volgens het hierover gestelde in de statuten.

- Het bestuur zal binnen 8 weken een besluit nemen op een aanvraag voor een besteding.

- Bij een afwijzing heeft de aanvrager van de gift of subsidie de mogelijkheid om aan het stichtingsbestuur een heroverweging te vragen. Bij deze aanvraag tot heroverweging dient dan de reden van de aanvraag tot heroverweging te worden aangegeven door de aanvrager van de gift of subsidie. Het stichtingsbestuur zal
binnen 6 weken het definitieve besluit gemotiveerd bekend maken.

- Een of meerdere bestuursleden van de stichting zullen eens per jaar een kascontrole uitvoeren.

- Eens per jaar zal de penningmeester een financieel verslag opstellen waaruit blijkt:
o De hoogte van de ontvangen gelden.
o De bedragen besteed aan de goedgekeurde bestemmingen
o De gemaakte onkosten
o De gedane onkostenvergoedingen per bestuurder
o De kaspositie Het bestuur van de stichting zal minstens een maal per jaar vergaderen.